Ф.И.Ш.

Ихтисослиги шифри ва номи

Илмий маслаҳатчи-нинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони, иш жойи ва лавозими

Диссертация мавзуи

Абдумуми

нова Диана Темурлан қизи.

05.07.02-“Қишлоқ хўжалиги ва мелио-ратив техникалар-дан фойдаланиш, қайта тиклаш ва таъмирлаш”

Техника фанлари доктори, профессор, академик-Йўлдашев Шукрулло Убайдул-лаевич

Марказдан қочма сув насоси валини тиклаш технологиясини модер-низациялаш орқали таъмирбоблиги кўрсат-кичларини таъмирлаш

Муротов Лочинбек Бахромович (PhD 1 курс докторанти)

05.07.01-“Қишлоқ хўжалиги ва мелиора-ция машиналари, қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишлари-ни механизациялаш”

т.ф.д.,профессор Ахмедов Адилбек

“Қия тутқичли ишчи органли юмшатгичнинг параметрларини асослаш”

Ботиров Шавкат Ғофурович (1 курс мустақил тадқиқотчи)

05.07.01-“Қишлоқ хўжалиги ва мелиора-ция машиналари, қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишлари-ни механизациялаш”

т.ф.д.,профессор Мирзаев Баҳодир Суюнович

“Тупроққа ишлов берувчи ресурстежам-кор сферасимон дискли плугни параметрларини асослаш”

 

Кафедрада мустақил тадқиқотчилар                                                  

 

Тадқиқотчининг Ф.И.Ш.

Ихтисос

лик шифри

Диссертация мавзуси

(мавзу тасдиқланган сана

ва ҳужжат рақами)

Илмий раҳбари (маслаҳатчиси) Ф. И.Ш., илмий дара-жаси ва унвони

Махмудов Х.

 

05.07.01

“Картошка  машинасининг  дисксимон миқдорлагичи параметрларини асослаш”

Дускулов А.А. ТИҚҲММИ доценти т.ф.н.

Мардонов Ш.

05.07.01

“Нишаб ерларда ишлов берадиган қия тутқичли икки ярусли плуг юм-шаткичини параметрини асослаш”

Маматов Ф.М. Карши МИИ т.ф.д., проф.

Бекчанов Ф.

05.07.02

“Насос агрегатларини ташхис қилишни технологик асослари”

Гловацкий О.Я. т.ф.д.,профессор

Бабажанов Л.Қ.

05.07.01

“40 о.к. тракторларга текис шудгорлайдиган плуг конструктив схемаси ва параметрларини асослаш”

 

Маматов Ф.М. Карши МИИ т.ф.д., проф.