O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi

Fan xaqida qisqacha ma’lumot

1

Melioratsiya va qurilish mashina-larini ishlatish va ta’mirlash

Mashinalarning ishlamay qolish sabablari va ularni bartaraf etish usullari, mashinalarning chidamliligi, mashinalarini oqilona ishlatish yo‘llarini o‘rganish.

Mashinalar ta’mirlash texnologiyalarini, zamonaviy ta’mirlash va tiklash usullarini o‘rganish.

2

Suv o‘jaligi va industriya mashina-lari

Suv va xo‘jaligi industriya mashinalari turlarini, ulardan foydalanishni samarali usullarini o‘rganish.

3

Melioratsiya va quri-lish mashinalari

Zamonaviy melioratsiya va qurilish mashinalarini tuzilishini,ulardan foydalanishni  o‘rganish.

4

Melioratsiya mashinalari

Zamonaviy melioratsiya mashinalarini tuzilishini, vazifalarini, bajaradigan ishlarining hajmini o‘rganish

5

Qurilish mashinalari

Zamonaviy qurilish mashinalarini tuzilishini, vazifalarini, bajaradigan ishlarining hajmini o‘rganish

6

Mutaxassislikka kirish

Mutaxassislikka oid tushunchalar berish, ularga mutaxassislikning sir-asrorlarini  o‘rgatish

7

Sug‘orish mashina-lari va uskunalari

Sug‘orish mashinalari va uskunalarining turlarini, ulardan foydalanishni samarali usullarini o‘rganish.

8

Eksperimentni rejalashtirish

Eksperimental tadqiqotlarni rejalashtirishni usullarini o‘rganish.

9

Mashinalarini ishla-tish va ta’mirlash-ning nazariy asoslari

Gidromelioratsiya mashinalarini ishlatishning, ularga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashning  nazariy asoslari o‘rganish.

10

Melioratsiya va quri-lish mashinalarini loyihalash asoslari

Melioratsiya va qurilish mashinalarini loyihalash asoslari o‘rganish.