Elektron kutubxona

  1. М.С. Каримов, Т.У. Усманов, З.Ш. Шарипов, А.С.Ли. Инженерные системы отрасли.-Ташкент, издательство ТИИИМСХ. – 2018
  2. Ш.У.Йўлдошев. Машиналар ишончлилиги ва таъмирлаш асослари. – Тошкент, Ўзбекистон-1994
  3. S.T.Vafoyev. Melioratsiya mashinalari. –Тoshkent, Fan va texnologlya - 2013.
  4. Usmonov Т., Mirzayev B. S., Hasanov I. S. Mutaxassislikka kirish. - Toshkent, VORIS-NASHRIYOT – 2013
  5. S.T. Vafoyev, N.K. Dauletov. Qurilish va meloioratsiya mashinalari. - Toshkent, TIMI nashriyoti – 2014
  6. S.T. Vafoyev, B.S. Mirzayev. Qurilish va melioratsiya mashinalarini loyihalash asoslari. - Toshkent, TIQXMMI nashriyoti – 2018